WWW.KARTOFLE.XMC.PL

*** Translator ***

ArabicBulgarianChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanGreekHebrewHungarianItalianJapaneseKoreanLithuanianNorwegianPolishPortugueseRussianSpanishTurkishUkrainian

Areał Upraw Ziemniaków

Ten Areał względem ziemi, zgadzam się :-)

Przemysłowy przerób ziemniaków na skrobię w kampanii 2008/09 byt niższy niż w poprzednim sezonie o ponad 16% i wyniósł blisko 0,8 mln ton. Był to wynik mniejszego kontyn­gentu produkcji skrobi przyznanego Polsce w pierwszym sezonie po wej­ściu do UE. który wynosił niespeł­na 145 tyś. ton. Jakość surowca była bardzo dobra, a skrobiowość ziemnia­ków zbliżona do odnotowanej w roku ubiegłym (ok. 19%) i była wyższa niż w poprzednich sezonach.


Kontyngent produkcji skrobi ziem­niaczanej w okresie od l lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. nie został jesz­cze określony, ale najprawdopodob­niej wyniesie on tyle, co w ubiegłym sezonie, tj. 144 985 ton. Oznacza to skup ok. 0,7-0,8 min ton ziemniaków i zakontraktowanie ok. 25 tyś. ha upraw ziemniaków skrobiowych. Ze względu na przekroczenie ubiegło­rocznego kontyngentu, produkcja skrobi w sezonie 2005/06 będzie niż­sza od kontyngentu o ok. 5% i może wynieść najwyżej 137 736 ton.


Najmniejszy areał upraw ziemniaków zajmuje produkcja nasienna. Udział plantacji kwalifikowanych w ogólnej powierzchni uprawy ziem­niaków kształtuje się na pozio­mie 0,83%. W poprzednim roku po­ziom tego wskaźnika byt podobny. Zakwalifikowana w ocenie polowej powierzchnia plantacji nasiennych ziemniaka ze zbiorów 2009 wynosiła 5929,0 ha i była o 5,6% mniejsza niż rok wcześniej.


Największym problemem sektora nasiennego ziemniaków jest utrzy­mujący się niski popyt na kwalifiko­wane sadzeniaki. Zużycie kwalifiko­wanego materiału jest w Polsce kil­kakrotnie niższe w porównaniu z przodującymi w produkcji ziemnia­ków krajami UE, jak Holandia, Niem­cy, Francja, Portugalia, Wielka Brytania. Do pod­stawowych przyczyn takiej sytuacji należą: niska przeciętnie intensyw­ność produkcji ziemniaków w Pol­sce, wyraźnie wyższa odporność krajowych odmian na choroby wiru­sowe oraz (jak wynika z analiz IHAR Bonin) duża zmienność jakości sa­dzeniaków kwalifikowanych.


W Polsce dużym zainteresowaniem producentów cieszą się odmiany naj­nowsze, wprowadzone do Rejestru w ostatnich dwóch-trzech latach. W 2005 r. wpisano do krajowego Reje­stru Odmian 15 nowych odmian ziem­niaków, w tym 7 polskiej hodowli oraz 8 hodowli zagranicznych, głównie niemieckiej i holenderskiej. Nowo za­rejestrowane odmiany nie odznaczają się rekordowymi plonami i wysoką od­pornością na choroby, a więc istotny­mi dla producentów cechami ułatwia­jącymi produkcję. Większość z nich posiada natomiast cechy jakości waż­ne dla konsumentów jakości i prze­twórstwa.

Aktualnie w polskim reje­strze znajduje się 126 odmian. Około dwie trzecie stanowią odmiany jadalne (92), natomiast jedną trzecią skrobio­we (34). W grupie odmian jadalnych najwięcej (40) jest średnio wczesnych, następnie wczesnych (20), bardzo wczesnych (17), średnio późnych (12) i późnych (3). Wśród odmian skrobiowych dominują te dłuższym okresie wegetacji.